Quyết định vv phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023, kế hoạch tài chính năm 2023; Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2023; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hoà

Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023, Kế hoạch tài chính năm 2023 (1)