Thực hiện công văn số 129-CV/TU ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc vận động thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai hằng tuần, Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa đã triển khai thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca . Đây là hoạt động ý nghĩa nâng cao tinh thần yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, nhằm rèn luyện tác phong và tinh thần trách nhiệm của mỗi CBCNV và người lao động