Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023, Kế hoạch tài chính năm 2023, Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2023; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH NN MTV Nam Hoà

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023, kế hoạch tài chính năm 2023; quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2023; giao  chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hoà