QĐ phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2019 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2020; phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020, Kế hoạch tài chính năm 2020; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại DN năm 2020 đối với Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

Tập tin đính kèm

STTTên tập tinTải về
1QĐ phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2019 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2020; phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020, Kế hoạch tài chính năm 2020; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại DN năm 2020 đối với Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa (Nhấn vào “tải về” để xem chi tiết)