Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021, Kế hoạch tài chính năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2020 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2021; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa

Tập tin đính kèm

STTTên tập tinTải về
1Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021, Kế hoạch tài chính năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2020 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2021; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa (nhấn vào “tải về” để xem)