Quyết đinh phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, Kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoaccchj của người quản lý năm 2022; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

Quyết đinh phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, Kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoaccchj của người quản lý năm 2022; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa